Unit UEK-273, Black чайник электрический

Unit UEK-273, Black чайник электрический